Lista aktualności Lista aktualności

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa istnieją trzy ścieżki dydaktyczne, na których prowadzone są lekcje terenowe i imprezy edukacyjne.

 

Nasze ścieżki w ciągu ostatniego roku odwiedziło blisko 7 tysięcy dzieci i młodzieży.

 

Ścieżka „Leśny Parów" i Leśna Izba Edukacyjna

 

Leśna izba edukacyjna, wraz ze ścieżką przyrodniczo-leśną „Leśny Parów", zostały utworzone na bazie szkółki leśnej „Kiejsze", istniejącej od 1979 roku. Szkółka ta, o powierzchni 6,12 ha, służy produkcji sadzonek drzew i krzewów leśnych na potrzeby odnowień i zalesień gruntów Nadleśnictwa Koło i prywatnych gruntów rolnych. Obiekty edukacyjne oddano do użytku w 2006 roku. Izba mieści się w zaadoptowanym budynku zaplecza szkółkarskiego (domek Gryficki). Wyposażona została w szereg pomocy dydaktycznych: nasiona drzew leśnych, tablice przedstawiające poszczególne gatunki drzew leśnych i ich szkodniki, gabloty entomologiczne, wypchane zwierzęta, książki przyrodnicze, zegar obrazujący pory śpiewu ptaków leśnych, zabytkowe przybory biurowe używane dawniej w kancelarii leśnika oraz tablice magnetyczne o tematyce leśnej. Prowadzenie lekcji ułatwia rzutnik multimedialny i laptop oraz cała kolekcja płyt CD z filmami o tematyce przyrodniczo-leśnej.

W 2008 roku izbę zaopatrzono w elektroniczną tablicę edukacyjną „Leśny koncert", o wartości 12 tyś. zł, która została entuzjastycznie przyjęta przez młodzież i dorosłych. Na planszy obrazującej las, niewielką polanę i jezioro śródleśne znajduje się 31 gatunków zwierząt. Wybierając z legendy umieszczonej na ramie tablicy interesujący nas gatunek, po wciśnięciu przycisku można usłyszeć charakterystyczny, wydawany przez nie głos. Ponadto lektor krótko prezentuje środowisko życia, cechy fizyczne wyróżniające to zwierzę oraz ciekawe zachowania wybranego gatunku.

Przy izbie edukacyjnej funkcjonuje stała ekspozycja dawnych narzędzi leśnych, narzędzi do żywicowania, budek lęgowych i przekrojów różnych gatunków drzew iglastych i liściastych.

Ścieżkę „Leśny Parów", o długości 1600m, wyposażono w tablice poglądowe, które odzwierciedlają zjawiska istniejące w otaczającym lesie.

Przystanki:

 1. Szkółka leśna
 2. Selekcja i nasiennictwo
 3. Oczko wodne
 4. Huby
 5. Bagienka śródleśne
 6. Rozkład resztek organicznych
 7. Stare drzewo-mały ekosystem
 8. Rozpoznajemy drzewa
 9. Powalone drzewo
 10. Wielopokoleniowość drzewostanu
 11. Dokarmianie zwierzyny
 12. Sprzymierzeńcy lasu
 13. Owady
 14. Chrust
 15. Sosna pospolita
 16. Sukcesja naturalna
 17. Wielopiętrowość drzewostanu

Cały kompleks udostępniono społeczeństwu, głównie dzieciom i młodzieży szkolnej, w celu poszerzenia wiedzy przyrodniczo-leśnej w bezpośrednim kontakcie z naturą. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania izba edukacyjna i ścieżka przyjęły około 2000 osób

Środki finansowe na utworzenie obiektu przekazało Starostwo Powiatowe w Kole z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł., Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny" w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do celów dydaktycznych oraz Nadleśnictwo Koło w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynku.

 

Ścieżka „Grabina"

 

Ścieżka edukacyjna „Grabina" jest kolejnym obiektem edukacyjnym w Nadleśnictwie Koło. Otwarcie ścieżki odbyło się w 2008 roku.

Przedstawia ona część działań leśników, które polegają na prowadzeniu gospodarki leśnej w powiązaniu z ochroną środowiska. Zlokalizowano ją w uroczysku leśnym Grabina, o powierzchni 259 ha, należącym do Leśnictwa Dąbie. Kompleks leśny stanowią lasy mieszane i liściaste, z dużym udziałem dębu szypułkowego, olszy czarnej, grabu i sosny. Dobre warunki siedliskowe (gleby płowe i rdzawo-brunatne) pozwalają na występowanie tu większości gatunków lasotwórczych spotykanych na Niżu Polskim. Mają też wpływ na obfitość gatunków podszytowych i biocenotycznych oraz roślin runa leśnego, w tym objętych ochroną gatunkową. Ciekawostką geologiczną tego terenu jest jego położenie na źródłach termalnych(głębokość 1800m), obfitujących w wody siarkowodorowe. Bogactwo szaty roślinnej lasu, mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, pozwala na bytowanie wielu gatunków zwierząt i ptaków.

Ścieżka „Grabina" bierze początek w sąsiedztwie leśniczówki Dąbie, w tzw. Leśnej klasie, pozwalającej na prowadzenie lekcji przyrody w warunkach naturalnych. Wyposażona jest w ławki, mogące pomieścić 100 osób, duży stół z ławą oraz miejsce na ognisko. Całość ogrodzono. Kolejne elementy ścieżki to tablice poglądowe rozlokowane na 10 stanowiskach. Obrazują one różne fragmenty bogatej biocenozy leśnej uroczyska Grabina, w tym stary dąb szypułkowy – pomnik przyrody oraz głaz narzutowy.

Tablice przedstawiają następujące zagadnienia:

 1. Zmiana składu gatunkowego lasu.
 2. Gospodarka łowiecka.
 3. Poznajemy gatunki drzew leśnych.
 4. Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.
 5. Poznajemy gatunki krzewów leśnych.
 6. Ochrona ptaków.
 7. Zabezpieczenie upraw i młodników przed zwierzyną.
 8. Warstwowa budowa lasu.
 9. Wielopokoleniowosć lasu.
 10. Poznajemy rośliny chronione.

 

Ścieżka przyrodniczo – archeologiczna „Wietrzychowice"

Nadleśnictwo Koło postanowiło również wykorzystać obecność grobowców megalitycznych, znajdujących się w rezerwacie archeologicznym w Wietrzychowicach, w celu propagowania edukacji ekologicznej. Grobowce pochodzą sprzed 3,5 tys. lat  p.n.e., potocznie nazywane są „polskimi piramidami". Obecnie na tym obszarze utworzono Park Kulturowy wyposażony w ścieżkę edukacyjną udostępnioną społeczeństwu.

 

Przystanki:

1.      Rozkład resztek organicznych.
2.      Łąka – ostoja spokoju.
3.      Modrzew europejski.
4.      Wielopokoleniowość drzewostanu
5.      Bagienka śródleśne
6.      Drzewo dziuplaste.

Na terenie Parku Kulturowego, dzięki staraniom i na koszt Nadleśnictwa, wybudowano wieżę widokową, wiatę oraz miejsce parkingowe, zawierające tablice informacyjne i ostrzegawcze.